HTML/CSS

Tạo kiểu HTML với CSS

Tuy nhiên, trong hướng dẫn HTML này chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến CSS bằng cách sử dụng thuộc tính Style. Này được thực hiện để đơn giản hóa ví...